Algemene voorwaarden Klaar! administratie en boekhouding

Een overzicht van de rechten en plichten van Klaar! en van de klanten zoals vastgelegd in Algemene voorwaarden Klaar! administratie en boekhouding.

Artikel 1 Begrippen m.b.t administratieve diensten
1.1    Opdrachtnemer: Klaar! Persoonlijke administratieve dienstverlening.
1.2    Opdrachtgever: Natuurlijke – of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.
1.3    Werkzaamheden: Alle werkzaamheden, die de opdrachtnemer in het kader van een geaccepteerde opdracht verricht.
1.4    Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
1.5    Algemene voorwaarden: Voorwaarden, waaronder werkzaamheden worden verricht door opdrachtnemer (hierna genoemd AV).

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1    Deze AV gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop opdrachtnemer deze AV van toepassing heeft verklaard.
2.2    Op van deze AV afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
2.3    Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. eventuele later aangegane overeenkomsten.
2.4    De toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.5    Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.6    De gedrags – en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.
2.7    Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige; c.q., vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.
3.2    De door opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zal altijd op de offerte worden vermeld.
3.3    De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4    Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1    De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte, die is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, door opdrachtnemer is terug ontvangen, onverminderd de verplichting om aan opdrachtnemer honorarium en kosten te voldoen, indien op wens van opdrachtgever al met de werkzaamheden is begonnen, voordat de door opdrachtgever ondertekende offerte is retour ontvangen.
4.2    De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst
5.1    Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5.2    Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
5.3    Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen besluiten, de overeenkomst onder andere voorwaarden te continueren, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1    Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
6.2    Indien opdrachtgever de hiervoor genoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en honorarium voor rekening van de opdrachtgever.
6.3    Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
6.4    Indien opdrachtgever daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd.
6.5    Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

Artikel 7 Informatieplicht
7.1    Opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond te informeren als opdrachtgever:
7.1a.     van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen
7.1b.     (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen.
7.1c.     van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen.
7.1d.     bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft / hebben aangevraagd.
7.1e.     in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 8 Uitvoering van de opdracht
8.1    Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de gedrags- en beroepsregels.
8.2    Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
8.3    Opdrachtnemer heeft het recht – indien wenselijk – bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
8.4    Opdrachtgever zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan na dat hierover eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever.
8.5    Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 9 Abonnementensysteem
9.1    Opdrachtnemer onderscheidt drie verschillende abonnement systemen, te weten goud, zilver en brons, met als bijbehorende tarieven € 37,-, € 64,-, € 84,- en € 99,- per maand.
9.2    Het te betalen abonnementsbedrag wordt vastgesteld aan de hand van de manier waarop de opdrachtgever de vooraf vastgestelde spelregels hanteert. Op basis daarvan wordt hij iedere maand opnieuw ingedeeld in één van de drie categorieën goud, zilver of brons.
9.3    Het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag wordt iedere keer aan het eind van de maand vastgesteld op basis van de onder 9.2  beschreven indeling.

Artikel 10 Geheimhouding
10.1    Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie, evenals alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

Artikel 11 Opzegging
11.1    Beide partijen kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen.
11.2    Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
11.3    Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
11.4    Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 Opschorting / Ontbinding
12.1    Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, indien
12.1a.    opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting ten opzichte van opdrachtnemer.
12.1b.    opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.
12.1c.    opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend.
12.1d.    het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd.
12.1e.    indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld. Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn.

Artikel 13 Betaling
13.1    Facturering vindt maandelijks plaats op basis van de spelregels die maandelijks leiden tot een indeling in één van de categorieën goud, zilver en brons (zie schema bijlage).
13.2    Betaling dient plaats te vinden binnen 10 (tien) werkdagen in euro’s zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
13.3    Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 (veertien) dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% (een procent) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 15,00 (vijftien euro) welke ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer. Tevens worden alle facturen van opdrachtnemer aan opdrachtgever, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, direct opeisbaar.
13.4    Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming van opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
13.5    Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.
13.6    In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

Artikel 14 Begrippen m.b.t. online platform
In dit artikel is een aantal begrippen gedefinieerd welke op dit opdrachtformulier en deze onderhavige servicevoorwaarden met een hoofdletter worden aangeduid:
14.1    Aanmelding: datum van inschrijving van het Abonnement
14.2    Ingangsdatum: datum vanaf wanneer het Abonnement haar eerste looptijd volgens vaste termijnen zal ingaan.
14.3    Online diensten: een systeem dat digitaal via Internet ter beschikking wordt gesteld.
14.4    Abonnement: de overeenkomst die opdrachtnemer met opdrachtgever heeft gesloten waaraan het Ter beschikking stellen van Functionaliteit van de Online diensten uit hoofde van onderhavige servicevoorwaarden ondersteunend is.
14.6    Functionaliteit: de door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever ter beschikking te stellen onderdelen van de Online diensten.
14.7    Functionele specificaties: de schriftelijke specificaties, opgenomen in een document waarin de functies en gegevens zijn beschreven die in de Functionaliteit dienen te zijn opgenomen.
14.8    Gebruiker: medewerker van opdrachtgever of anderszins aan opdrachtgever toe te rekenen natuurlijke persoon welke de Online diensten gebruikt.
14.9    Sleutel: Hardwarepas met daarin voorgeprogrammeerde embedded software die Gebruiker in staat stelt in combinatie met de ter beschikking gestelde Toegangscode toegang tot de Online diensten te verkrijgen. Hiervoor is een door opdrachtnemer ter beschikking te stellen kaartlezer (i-verifier) vereist.
14.10    Ter beschikking stellen: Het door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever toegankelijk maken van Functionaliteit van de Online diensten alsmede de ondersteuning van het gebruik van voornoemde Functionaliteit.
14.11    Toegangscode: De code waarmee Gebruiker in combinatie met de Sleutel toegang tot de Online diensten krijgt.

Artikel 15 Sleutels en Toegangscode
15.1    Om toegang te verkrijgen dient opdrachtgever per Gebruiker te beschikken over een Sleutel. Per Sleutel verkrijgt de opdrachtgever een Toegangscode. De combinatie Sleutel en Toegangscode kan slechts eenmalig worden verstrekt. De toegang tot de Online diensten wordt verkregen door de Sleutel in combinatie met de Toegangscode te gebruiken in overeenstemming met de daarvoor geldende instructies.
15.2    Opdrachtgever dient Gebruikers te informeren over de voorwaarden die aan het Abonnement zijn verbonden en verklaart zich door het aanvragen van toegang voor een extra Gebruiker akkoord met deze bepaling. Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor ongewenste gedragingen van Gebruikers zoals omschreven in deze Servicevoorwaarden.
15.3    Het eigendom van de Sleutel gaat niet over op opdrachtgever of Gebruiker. Opdrachtgever verkrijgt de Sleutel uit hoofde van onderhavige servicevoorwaarden in bruikleen. Per Sleutel verkrijgt opdrachtgever een Toegangscode waarmee feitelijk toegang kan worden verkregen tot de Online diensten.
15.4    Opdrachtgever draagt vanaf het moment van aflevering van de Sleutel door of namens opdrachtnemer het risico van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan daarvan.
15.5    Tussen partijen geldt dat informatieverkeer welke geauthenticeerd is middels een Sleutel en een Toegangscode een gelijke bewijskracht heeft als een schriftelijke akte. Zonder aanvullende overeenkomsten kunnen zowel de opdrachtnemer als de Begeleider rechten ontlenen aan deze bepaling.
15.6    Opdrachtgever zal de informatie met betrekking tot Sleutels en Toegangscodes welke hem ter beschikking staan, niet aan derden Ter beschikking stellen en aan zijn medewerkers slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de werkzaamheden.
15.7    In geval van verlies, diefstal, schade en/of gebreken van de Sleutel dient opdrachtgever daarvan met bekwame spoed melding te doen bij opdrachtnemer. Na melding zal opdrachtnemer de Sleutel met bekwame spoed (doen) blokkeren, zodat middels die Sleutel geen toegang meer kan worden verkregen tot de Online diensten. Door geheimhouding van de Toegangscode dient opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat derden niet onbevoegd toegang verkrijgen tot de Online diensten. Opdrachtnemer noch door haar ingeschakelde derden zijn derhalve aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit ongeautoriseerde toegang tot de Online diensten door derden.
15.8    Opdrachtgever is verplicht bij verlies, diefstal, beschadiging en/of andere gebreken of situaties waardoor een Sleutel niet meer gebruikt kan worden een vervangende Sleutel inclusief Toegangscode in bruikleen te verwerven via opdrachtnemer tegen de alsdan daarvoor geldende vergoeding.
15.9    Bij het aangaan van dit Abonnement geldt een vergoeding van € 12,50 (twaalf euro en vijftig cent) voor vervanging van de Sleutel en bijbehorende Toegangscode. Voor vervanging van de paslezer (i-verifier) geldt een vergoeding van € 45,00 (vijfenveertig euro). Indien aan de orde worden bij vervanging nieuw geldende tarieven voor vervanging gemeld.
15.10    Gedurende vervanging van Sleutel en bijbehorende Toegangscode geldt dat er geen sprake is van opschorting van het Abonnement. Tijdelijk kan toegang worden verkregen via wachtwoord en Toegangscode. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat voorkomen wordt dat derden hierdoor niet onbevoegd toegang kunnen verkrijgen. Opdrachtnemer noch door haar ingeschakelde derden zijn derhalve aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit ongeautoriseerde toegang tot de Online diensten door derden.
15.11    Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat bij beëindiging van onderhavige servicevoorwaarden respectievelijk bij vermindering van het aantal Sleutels waar opdrachtgever recht op heeft de opdrachtgever alle respectievelijk betreffende Sleutels retourneert aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient de Sleutels onverwijld doch in ieder geval binnen 16 (vijftien) dagen na eerdergenoemde beëindiging respectievelijk vermindering aan opdrachtnemer te retourneren. Bij niet nakoming hiervan geldt verrekening volgens de tarieven zoals gemeld in dit artikel 3 lid 8.

Artikel 16 Verplichtingen Gebruikers
16.1    Gebruikers dienen zelf te zorgen voor stabiele computerapparatuur, randapparatuur en Internet- en telefonieverbindingen. Om gebruik te maken van de scanfunctie dienen Gebruikers te beschikken over een scanner met TWAIN driver. Deze prijscomponenten worden in prijsopgaven van de opdrachtnemer buiten beschouwing gelaten.
16.2    Gebruikers zijn niet toegestaan kopieën van de Online diensten te maken in welke vorm en voor welke doeleinden dan ook.
16.3    Gebruikers zullen geen ongeautoriseerd, onwettig of onoorbaar gebruik maken van de Online diensten.
16.4    Gebruikers dienen professioneel te handelen en in dat kader:
16.4a    zich te onthouden van de verspreiding van informatie door middel van de Online diensten welke in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Opdrachtnemer kan informatie die naar haar oordeel in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden (laten) verwijderen of de toegang daartoe (laten) blokkeren, zonder dat opdrachtnemer of een daartoe door haar ingeschakelde derde daarvoor aansprakelijk is;
16.4b    geen gegevens te plaatsen op de Online diensten of de servers waarop de Online diensten zijn geïnstalleerd die in strijd zijn met de rechten, inclusief de intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer, diens licentiegevers of andere derden, inclusief – maar niet gelimiteerd tot – copyrights, databanken, ontwerpen, patenten en handelsmerken;
16.4c    geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer, diens licentiegevers of andere derden;
16.4d    geen virussen te verspreiden;
16.4e    derden niet toe te staan gebruik te maken van de Online diensten.
16.4f    het gebruiksrecht op de Online diensten niet aan derden ter beschikking te stellen door middel van verkoop, verhuur, timesharing of anderszins;
16.4g    toereikende maatregelen te nemen om Sleutels, Toegangscodes en vergelijkbare informatie vertrouwelijk te behandelen en onder zich te houden;
16.4h    maatregelen te nemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang (kunnen) hebben tot de Online diensten en gegevens;
16.4i    informatie met betrekking tot het Sleutels en Toegangscodes welke hem ter beschikking staan, niet aan derden Ter beschikking stellen.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten
17.1    Opdrachtnemer garandeert dat hij gerechtigd is gebruiksrechten op de Functionaliteit aan opdrachtgever te verstrekken conform de rechten en plichten zoals vastgelegd in onderhavige servicevoorwaarden.
17.2    Opdrachtgever verkrijgt in geen geval kopieën van programmatuur en dergelijke, noch is opdrachtgever gerechtigd kopieën van de Online diensten te maken voor welke doeleinden dan ook.
17.3    De data c.q. gegevens die door of vanwege opdrachtgever aan opdrachtnemer of derden zijn verstrekt ten behoeve van de Online diensten blijven het exclusieve eigendom van opdrachtgever. Bij beëindiging van onderhavige servicevoorwaarden zal opdrachtnemer de data c.q. gegevens retourneren aan opdrachtgever.
17.4    Opdrachtnemer zal naar beste vermogen trachten om termijnen en data na te komen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele overschrijdingen daarvan.

Artikel 18 Garantie
18.1    Opdrachtnemer garandeert gedurende de looptijd van onderhavige servicevoorwaarden dat:
18.1a    de Functionaliteit functioneert in overeenstemming met de Functionele specificaties;
18.1b    de Online diensten voldoen aan de gangbare technische normen;
18.2    Opdrachtnemer zal naar beste vermogen zorgdragen dat de Online diensten een zo hoog mogelijke beschikbaarheid kennen.
18.3    Partijen zullen voor alle onderdelen van de Online diensten, de Sleutels en bijbehorende infrastructuur, ongeacht de locatie waar een onderdeel zich bevindt en het eigendom daarvan, voor eigen rekening de zorg van een goed bewaarder in acht nemen.

Artikel 19 Persoonsgegevens
19.1    In de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal opdrachtgever als “de verantwoordelijke” in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden beschouwd.
19.2    Opdrachtgever garandeert dat hij in overeenstemming met de uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer voortvloeiende verplichtingen van “de verantwoordelijke” zal handelen en alle verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende wetgeving zal naleven c.q. nakomen. Een verplichting kan zijn om de verwerking van persoonsgegevens aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
19.3    In de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal opdrachtnemer als “de bewerker” in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden beschouwd.
19.4    Opdrachtnemer garandeert dat hij in overeenstemming met de uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer voortvloeiende verplichtingen van “de bewerker” zal handelen en alle verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende wetgeving zal naleven c.q. nakomen. Een verplichting kan zijn om de verwerking van persoonsgegevens aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
19.5    Opdrachtgever garandeert de rechtmatigheid van het gebruik van persoonsgegevens, verwerking, archivering, het doel van het gebruik en de uitwisseling van persoonsgegevens en enig ander gebruik zoals voortvloeit uit het gebruik van de Online diensten.
19.6    Opdrachtgever zal opdrachtnemer en in het kader van de uitvoering van onderhavige servicevoorwaarden door opdrachtnemer ingeschakelde partijen vrijwaren tegen elke aanspraak van derden, waaronder mede begrepen het College Bescherming Persoonsgegevens of individuen met betrekking tot het niet nakomen van de verplichtingen van opdrachtgever zoals gesteld in onderhavige servicevoorwaarden.

Artikel 20 Geheimhouding
20.1    Gedurende de looptijd van en na beëindiging van onderhavig Abonnement zullen partijen alle vertrouwelijke informatie welke hen betreffende de andere partij en/of de Online diensten uit hoofde van dit Abonnement bekend wordt, onder zich houden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zullen partijen er niet toe overgaan vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar te maken, te publiceren of anderszins te verspreiden dan wel openbaarmaking, publicatie of op andere wijze verspreiding toestaan. Partijen zullen hun medewerkers verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven. Tot vertrouwelijke informatie wordt tevens gerekend informatie over de ene partij waarvan de andere partij kan weten dat zij als vertrouwelijk beschouwd dient te worden.

Artikel 21 Ingangsdatum, looptijd, beëindiging en opschorting
21.1    Onderhavige servicevoorwaarden treden in werking als beide partijen haar getekend hebben. Indien het Abonnement eindigt, eindigen onderhavige servicevoorwaarden van rechtswege.
21.2    De minimale looptijd van een abonnementstermijn bedraagt 1 (een) volledig kwartaal. Opdrachtgever is bevoegd het Abonnement te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand door het doen van een schriftelijke mededeling van een dergelijke strekking aan opdrachtnemer. Bij opzegging zal geen restitutie worden verleend van reeds in rekening gebrachte termijnen. De opzegging wordt van kracht per eerste datum van de eerstvolgende abonnementstermijn.
21.3    De Ingangsdatum van het Abonnement ligt altijd op de eerste datum van een kwartaal zijnde 1 januari, 1 april, 1 juli en
1 oktober. Bij eerste facturering wordt het Abonnement met terugwerkende kracht in hele afgeronde maanden in rekening gebracht vanaf de datum van Aanmelding. Deze aanloopperiode naar de Ingangsdatum van het Abonnement wordt onlosmakelijk beschouwd als onderdeel van de eerste abonnementstermijn.
21.4    Voorts is ieder der partijen gerechtigd het Abonnement te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven of via gerechtelijke procedure indien de andere partij in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige servicevoorwaarden tekortschiet en daarin ook na ingebrekestelling, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, volhardt.
21.5    Tevens is ieder der partijen gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist buiten rechte het Abonnement door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling wordt verleend; het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de wederpartij dan wel op de Online diensten of onderdelen daarvan beslag wordt gelegd, dan wel de wederpartij niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit onderhavige servicevoorwaarden na te kunnen komen.
21.6    Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van het Abonnement voort te duren, blijven na beëindiging van onderhavige servicevoorwaarden bestaan. De beëindiging van het Abonnement ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid en vrijwaring en intellectuele eigendom.
21.7    Opdrachtnemer is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen onmiddellijk op te schorten, het Abonnement te ontbinden, of andere maatregelen te nemen zoals opdrachtnemer nodig en proportioneel acht (zoals maar niet uitsluitend: tijdelijk of blijvend blokkeren van de toegang tot de Online diensten, verwijderen van data van Gebruiker), indien opdrachtgever niet handelt in overeenstemming met één of meerdere bepalingen van onderhavige servicevoorwaarden. Opdrachtgever zal bij opschorting door opdrachtnemer nimmer gerechtigd zijn tot enige vergoeding van daardoor ontstane schade.

Artikel 22 Aansprakelijkheid en vrijwaring
22.1    De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade.
22.2    De aansprakelijkheid voor een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van opdrachtnemer uit hoofde van onderhavige servicevoorwaarden is beperkt tot vermogensschade tot maximaal het bedrag van de voor de in de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende incident voor de Functionaliteit door opdrachtgever aan opdrachtnemer betaalde bedragen.
22.3    De aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder gederfde winst en geleden verlies en de schade veroorzaakt door het handelen of nalaten van leveranciers van telecommunicatievoorzieningen, alsmede voor opzettelijke inbreuken van derden in de ingerichte beveiligingssystemen is uitgesloten.
22.4    De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen:
22.4a    in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
22.4b    indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer en/of diens personeel;
22.4c    in geval van schending van intellectuele (eigendoms)rechten.
22.5    De aansprakelijkheid van een partij wegens tekortkoming in de nakoming van onderhavige servicevoorwaarden ontstaat pas nadat de nalatige partij door de andere partij in gebreke is gesteld. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.
22.6    Opdrachtgever zal opdrachtnemer en in het kader van de uitvoering van onderhavige servicevoorwaarden door opdrachtnemer ingeschakelde partijen vrijwaren voor alle aanspraken van derden daaronder begrepen doch niet beperkt tot aanspraken als gevolg van onrechtmatige daad en aanspraken als gevolg van het feit dat opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van onderhavige servicevoorwaarden.